Breu passejada per l’estadística oficial sobre TIC

Maribel Garcia i Marcos Pardal (Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat)

Des de finals dels anys noranta, l’estadística oficial catalana ha mostrat un especial interès per conèixer el desenvolupament de les TIC en diferents àmbits: famílies, empreses, administració pública, centres educatius, etc. Un reflex d’això és que l’Idescat va ser un dels instituts autonòmics pioners en la realització d’enquestes relacionades amb la societat de la informació i, en concret, d’enquestes sobre equipament i ús de les TIC, tant en habitatges com en empreses.

L’Oficina Estadística Europea (Eurostat) estableix cada any la metodologia més adequada per recollir aquest tipus d’informació. El contingut del qüestionari, definicions, àmbits d’estudi, etc, configuren els aspectes tècnics harmonitzats per dur a terme aquestes operacions estadístiques i permeten la comparabilitat entre els resultats dels diferents territoris. Enguany, Catalunya disposa de gran quantitat d’indicadors harmonitzats i comparables que permeten avaluar i quantificar la societat de la informació.

L’estadística sobre societat de la informació és un dels objectius estratègics del programa anual d’actuació estadística vigent que contempla fins a cinc operacions. Entre les estadístiques oficials sobre TIC a Catalunya destaquen aquelles que estudien la situació de les empreses del sector TIC i la implantació de les noves tecnologies en l’empresa i en els habitatges catalans.

La fórmula seguida a Catalunya per a obtenir una major informació sobre aquest àmbit consisteix en establir un marc de coordinació i col·laboració entre l’Idescat i altres organismes. Fins al moment, aquest tipus de col·laboració ha permès dur a terme successives versions d’enquestes sobre la implantació de les TIC a Catalunya.

Aquesta és la via utilitzada en l’Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars i en l’Enquesta sobre ús i comerç electrònic a les empreses. Un conveni entre l’INE i l’Idescat estableix les bases de col·laboració d’ambdós instituts i permet que anualment el nostre institut rebi les microdades d’aquestes dues enquestes per tal d’oferir una ampliació de resultats per a Catalunya. En el cas de llars i individus els resultats es presenten desagregats per sexe, edat, dimensió de llar, dimensió del municipi, nacionalitat, nivell d’estudis, relació amb l’activitat i ingressos de la llar. Per a les empreses, els resultats es detallen per dimensió (només si tenen 10 ocupats o més) i per grans sectors d’activitat: indústria, construcció i serveis.

La notable expansió experimentada per les TIC i l’àmplia gamma de productes i serveis TIC, amb ràpides i freqüents modificacions, fan que l’anàlisi quantitativa de les noves tecnologies presenti algunes dificultats. A mesura que augmenta l’ús de les TIC es fa necessari introduir noves perspectives en els estudis que permetin conèixer tant la presència dels serveis i equipaments com el grau d’utilització d’aquests i l’impacte que tenen en la societat. Aquests canvis constants obliguen cada any a adaptar els qüestionaris que s’utilitzen en les operacions estadístiques que estudien aquest camp. A tall d’exemple, el qüestionari de l’enquesta sobre TIC adreçada a les llars ha inclòs l’any 2013 un mòdul sobre administració electrònica. Els anys anteriors, aquests mòduls estudiaven altres aspectes concrets com ara, dispositius mòbils i connectivitat ubiqua (2012), habilitats informàtiques (2011), seguretat informàtica (2010), seguretat i confiança en el comerç electrònic (2009) o ús de serveis avançats d’Internet (2008).

D’altra banda, actualment, l’Idescat ofereix una estadística de síntesi amb una sèrie d’indicadors del sector de béns i serveis TIC. El sector TIC és molt rellevant des del punt de vista de l’anàlisi econòmica ateses les altes taxes d’innovació, progrés tecnològic i productivitat que el caracteritzen però, en canvi, té una delimitació complexa atès que engloba branques industrials i de serveis amb activitat principal vinculada amb el desenvolupament, la producció, la comercialització i l’ús intensiu de les TIC.

L’Estadística del sector TIC ofereix, des del punt de vista de l’oferta TIC, informació rellevant sobre la situació de les empreses d’aquest sector a partir de diferents fonts estadístiques. Entre d’altres, es presenten resultats sobre l’activitat econòmica, el personal ocupat, la realització d’activitats innovadores, la despesa interna en R+D i el comerç amb l’estranger que realitzen les empreses del sector TIC.

Les tres estadístiques presentades en els paràgrafs anteriors proporcionen resultats a nivell del conjunt de Catalunya. L’interès per disposar d’indicadors TIC a nivell comarcal a Catalunya fa que l’Idescat compti, des de l’any 2004, amb una operació anomenada Estadística territorial TIC a les llars. Aquesta és una enquesta innovadora en l’estadística oficial catalana en tant que combina la complementarietat a una operació realitzada a nivell estatal i l’aplicació de la metodologia d’àrees petites en l’obtenció de resultats desagregats territorialment.

L’operació catalana és més senzilla que la de referència, tant en la confecció del qüestionari, com en el disseny de la mostra i la recollida de dades. Quant a la complementarietat temàtica, compta amb un qüestionari simplificat amb algunes variables comunes a les de l’INE, necessàries per homogeneïtzar els resultats finals amb els obtinguts a partir de l’operació de referència. A més s’aborden temes d’interès necessaris per avaluar polítiques públiques sobre la implementació de les TIC en la societat catalana. Per exemple, en l’edició de l’any 2013 (actualment en treball de camp) el qüestionari recull preguntes relacionades amb la llengua i l’ús de les TIC, la protecció de dades i les incidències amb el proveïdor d’Internet.

Quant a la complementarietat territorial, l’enquesta està dissenyada per facilitar l’obtenció dels principals indicadors sobre TIC a nivell comarcal. La mostra està formada per un panel distribuït uniformement entre totes les comarques. L’enquesta territorial cobreix la mateixa població d’estudi que l’operació de referència, però la recollida de la informació es realitza íntegrament a través d’entrevista telefònica. Aquest fet pot provocar un biaix en els resultats que es corregeix al calibrar els resultats globals d’alguns indicadors de referència amb els proporcionats per l’enquesta de l’INE per a Catalunya.

Amb aquesta estadística no es pretén obtenir directament estimacions fiables a nivell comarcal sinó disposar d’un nombre suficient d’elements a cada comarca que faciliti el càlcul d’estimadors compostos basats en la teoria d’àrees petites. Es calculen com a combinació lineal d’un estimador directe i un estimador indirecte, de manera que el pes associat a aquest últim minimitza l’error quadràtic mitjà. L’estimador directe és l’estimació obtinguda en cadascuna de les àrees d’estudi, en el nostre cas, les comarques, mentre que l’estimador sintètic o indirecte utilitzat procedeix de l’estimació directa d’una àrea superior que conté a la comarca. En aquest cas, hem utilitzat una agrupació de comarques que coincideix amb una divisió administrativa del territori català però, lògicament, es podria haver treballat de forma explícita amb les províncies o bé amb clústers comarcals no administratius.

L’estimador compost calculat en el nostre cas es basa en una versió clàssica que utilitza una estimació de la variància i del biaix comarcal únics per a tots els territoris. La primera s’obté com a mitjana ponderada de les variàncies mostrals de cada àrea mentre que el segon es calcula com a mitjana de les diferències quadràtiques entre l’estimador directe i el sintètic de cada comarca.

La llarga sèrie disponible permet, per exemple, fer-se una idea de la ràpida evolució que ha tingut la implementació d’Internet a les diferents comarques catalanes, tal i com s’observa en els dos gràfics següents sobre la disponibilitat de banda ampla.

Agraïm a Mª José Ortega (Idescat) la confecció del mapa

Agraïm a Mª José Ortega (Idescat) la confecció del mapa

Agraïm a Mª José Ortega (Idescat) la confecció del mapa

Agraïm a Mª José Ortega (Idescat) la confecció del mapa

Una dada significativa és que ja a l’any 2011, tres de cada quatre comarques catalanes superaven Europa en el percentatge de llars connectades a Internet a través de banda ampla.

Aquesta petita passejada per l’estadística oficial sobre TIC a Catalunya mostra que el sistema estadístic català disposa, en l’actualitat, d’un sistema d’informació sobre TIC sòlid i actualitzat.

Galeria | Aquesta entrada s'ha publicat en Estadística i TIC i etiquetada amb , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s